ASOCIATIA SPECIALISTILOR AUTO DIN ROMANIA”

CAPITOLUL I. Denumirea, Sediul, Forma juridicã si Durata

Art. 1. „ ASOCIATIA SPECIALISTILOR AUTO DIN ROMANIA” (A.S.A.R) este o organizatie apolitica si neguvernamentalã, care se constituie ca persoanã juridicã românã, functionând în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000, a tuturor dispozitiilor legale în vigoare si a prezentului statut.

Asociatia este înfiintatã la initiativa unui numãr de 5 membri fondatori, acestia fiind:

1. Schuszter Denes – Daniel,

2. Kovacs Stefan,

3. Balas Victor,

4. Graef Gunther Horst,

care, prin propria noastra vointa, am consimtit la constituirea asociatiei „ ASOCIATIA SPECIALISTILOR AUTO DIN ROMANIA”.

Din asociatie poate face parte orice persoanã care îndeplineste conditiile stabilite de prezentul statut si îsi exprimã în scris adeziunea fatã de acest act.

Art. 2. Sediul asociatiei este în Com. Cristian , str. Lunga nr.90 ( fosta Republicii), jud. Brasov, conform contractului de comodat nr.01/07.07.2010.

În raport cu interesele sale, asociatia va putea sã înfiinteze filiale în România si în strãinãtate, prin decizia Adunãrii Generale a Asociatilor.

Filialele se pot înfiinta si organiza cu respectarea prevederilor statutului Asociatiei.

Art. 3. Durata de functionare a asociatiei este nelimitata, de la data înregistrãrii acesteia în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

CAPITOLUL II. Scopul Asociatiei

Art. 4. Scopul asociatiei este de a promova interesele specialistilor ce activeaza in sectorul auto din Romania .

Art. 5. Asociatia îsi propune:

 • sa reuneasca toti participantii din sectorul public si privat care sunt implicati în sectorul auto : ateliere service auto, distribuitori de piese auto si accesorii, lubrifianti, scule si echipamente pentru service auto, specialisti, etc;
 • sa faciliteze schimburile între membrii sai, precum si cele cu organizatiile similare;
 • sa promoveze industria, produsele si serviciile membrilor sai în tara si în strainatate ;
 • sa sprijine productia si difuzarea tehnologiilor specifice domeniului, raspândirea cunostintelor specifice precum si formarea de personal calificat ;
 • sa reprezinte sectorul firmelor ce activeaza in domeniul auto în relatiile cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale române, europene si internationale ;
 • sa participe la elaborarea de norme si specificatii in domeniu

CAPITOLUL III. Membrii asociatiei

Art. 6. Asociatia are membri fondatori, membri activi, membrii sustinatori si membri de onoare.

Calitatea de membru nu conferã nici un drept acestuia asupra patrimoniului Asociatiei.

Cererile de înscriere ca membru activ se adreseazã Consiliului Director, care hotãrãste asupra acestor cereri.

Poate dobândi calitatea de membru activ al asociatiei orice persoanã majorã românã sau strãinã, cu studii sau activitate în domeniul intretinerii autovehiculelor, care va adera la prezentul statut si va achita cotizatia sau va presta activitãti în vederea realizãrii scopului asociatiei.

Cotizatia va fi plãtitã lunar pentru luna în curs sau în avans pentru mai multe luni, modul de platã fiind în numerar în casieria asociatiei, pentru care se va elibera chitantã sau prin vãrsarea sumelor în oricare din conturile bancare ale asociatiei, foaia de vãrsãmânt urmând a fi trimisã la sediul asociatiei cu confirmare de primire.

Fiecare membru al asociatiei primeste legitimatie de atestare a calitãtii sale, vizatã periodic.

Art.7. Sunt considerati Membri Fondatori ai Asociatiei persoanele care prin contributiile lor au materializat ideea de creare a Asociatiei si au sprijinit nemijlocit procedura de constituire si organizare.

 • Membri de onoare sunt primiti în urma propunerii Consiliului Director si pot fi personalitãti ale cãror merite sunt de necontestat în dezvoltarea domeniului tehnic auto.
 • Membri de onoare nu sunt inclusi în Adunarea Generalã, nefiind obligati sã participe la sedintele ordinare sau extraordinare ale acesteia.
 • Membri de onoare nu sunt obligati sã aducã un aport material permanent – cotizatie – la patrimoniul asociatiei si nici sã presteze anumite activitãti în vederea realizãrii scopului asociatiei.
 • Membri sustinatori sunt primiti în urma propunerii Consiliului Director si sunt persoane fizice sau juridice care doresc sa sprijine logistic sau material activitatea asociatiei

Art.8. Toti membrii asociatiei au urmãtoarele drepturi:

 • – sã participe la activitatea de realizare a obiectivelor si scopului asociatiei, care este si o obligatie în cazul membrilor necotizanti;
 • – sã aibã acces la toate mijloacele de informare ce vor intra în patrimoniul asociatiei;
 • – sã facã parte din grupurile de lucru si din delegatiile Asociatiei, în tarã si în strãinãtate.

Art.9. Calitatea de membru se pierde prin deces, prin excludere sau prin renuntare.

Excluderea unui membru al asociatiei se face în special în urma neîndeplinirii obligatiilor asumate în scris din partea membrului în cauzã, pentru abateri grave de la prevederile statutului, prin neplata contributiei personale (a cotizatiei) sau prin inexistenta oricãrei activitãti prestate în vederea realizãrii scopului asociatiei.

Un membru fondator nu poate fi exclus decât prin votul unanim al Adunãrii Generale si numai dacã a întreprins cu rea-credintã actiuni de naturã ce ar fi putut duce la imediata dizolvare a Asociatiei.

Excluderea este hotãrâtã de Consiliul Director cu majoritate simplã de voturi.

Excluderea ori renuntarea la titlul de membru al asociatiei nu conferã nici un drept si nu permite emiterea niciunei pretentii asupra patrimoniului Asociatiei, indiferent de aportul respectivei persoane la consolidarea, extinderea si afirmarea Asociatiei.

Renuntarea la calitatea de membru se poate face numai prin adresarea unei cereri scrise Consiliului Director.

Cererea de renuntare va trebui sã fie primitã de Comitetul Director cu cel putin 30 de zile înainte de a-si produce efectele. Odatã cu depunerea cererii, membrul va preda legitimatia sa si va deveni un membru pasiv pânã la aprobarea cererii, timp în care se vor verifica rezultatele activitãtilor desfãsurate de membrul în cauzã în numele si pentru asociatie.

Producerea de cãtre membri a unor prejudicii asociatiei sau tertilor va atrage rãspunderea conform legii.

CAPITOLUL IV. Patrimoniul Asociatiei. Compunerea acestuia

Art.10.Patrimoniul initial al asociatiei este in valoare de 1000 RON .

In contul patrimoniului asociatia poate primi donatii sau contributii de la persoane juridice sau fizice. Asociatia poate stabili o cotizatie anuala pentru membri, în functie de cheltuielile estimate în bugetul de cheltuieli.

Bilantul contabil si bugetul de cheltuieli ale asociatiei se întocmesc anual, conform dispozitiilor legale.

Art.11.Veniturile asociatiei provin din:

 • cotizatiile membrilor;
 • dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat, bugetele locale sau Uniunea Europeana;
 • alte venituri prevazute de lege.

Art.12.Asociatia nu poate înfiinta societati comerciale..

Art.13. Asociatia nu poate desfasura activitati economice directe.

Art.14.Patrimoniul constituit de asociatie îi apartine acesteia în totalitate.

Patrimoniul Asociatiei este indivizibil si netransmisibil. Se pot face aporturi în naturã la patrimoniu. Numerarul se pãstreazã în conturi deschise la bãnci de pe teritoriul României.

La sfârsitul fiecãrui an calendaristic, banii existenti în conturi, lei sau valutã, se reporteazã pentru anul viitor

CAPITOLUL V. Organele de conducere, administratie si control ale asociatiei

Art.15.Asociatia îsi va exercita drepturile si îsi va asuma obligatiile prin organele sale de conducere, administratie si control, asa cum rezultã din prezentul statut.

Vointa asociatiei ca persoanã juridicã se manifestã prin aceste organe ale sale, asociatia urmând sã rãspundã de toate faptele sale sãvârsite prin aceste organe în timpul exercitãrii atributiilor lor.

Organele de conducere, administratie si control ale asociatiei sunt:

1. Adunarea Generalã a Membrilor;

2. Consiliul Director;

3. Presedintele asociatiei;

4. Cenzorul.

Art.16.Organul suprem de conducere al asociatiei este Adunarea Generalã a Membrilor. Majoritatea calificatã, la care se face referire în urmãtoarele articole este de 2/3 din totalul membrilor Asociatiei.

Art.17.Adunarile Generale pot fi: ordinare si extraordinare.

Adunarea Generalã ordinarã are loc odatã pe an, în prima decadã a lunii iunie.

Adunarea Generalã extraordinarã este convocatã la propunerea Consiliul Director printr-o hotãrâre adoptatã cu majoritate simplã sau din initiativa a 2/3 dintre membrii asociatiei prin listã de semnãturi. Adunarea Generalã este legal constituitã în prezenta a 1/2 din numãrul membrilor sãi. În cazul neprezentãrii se convoacã o nouã Adunare Generalã, la interval de o lunã, care se considerã legal constituitã, indiferent de numãrul membrilor prezenti.

Art.18.Adunarea Generalã are urmãtoarea competentã:

 • alege si revocã Consiliul Director si Cenzorul;
 • modificã statutul asociatiei, adoptã si modificã Regulamentul de ordine interioarã;
 • decide asupra problemelor formulate de Consiliul Director cu aprobarea majoritãtii calificate a acestuia sau asupra problemelor formulate de cãtre minimum 1/3 dintre membrii asociatiei;
 • initiazã propuneri privind raporturile asociatiei cu organele administratiei de stat, cu alte persoane juridice sau persoane fizice;
 • hotãrãste, în mod accesoriu, cu majoritate calificatã, înfiintarea de societãti comerciale;
 • propune cu majoritate calificatã divizarea, fuzionarea si desfiintarea asociatiei. În acelasi mod se adoptã si hotãrârile de afiliere, cooperare cu alte societãti, asociere cu societãti în plan national si international;
 • analizeazã informarea si raportul privind activitatea desfãsuratã de Consiliul Director si ia hotãrâri în acest sens;
 • aprobã bugetul si bilantul contabil;

Art.19.Consiliul Director este compus din membrii alesi dintre membrii fondatori sau dintre cei care au o vechime de peste cinci ani, alesi individual pe functii, prin vot secret cu ocazia întrunirii majoritãtii calificate a Adunãrii Generale.

Administrarea asociatiei si numirea personalului se vor face de cãtre Consiliul Director.

Consiliul Director se compune din:

1 presedinte,

2 vicepresedinti,

1 secretar,

1 membru

Mandatul Consiliul Director este de 5 ani, revocarea lui se poate face de cãtre Adunarea Generalã, în conditiile art. 18 din prezentul statut.

Consiliul Director se întruneste odatã pe lunã sau ori de câte ori este nevoie prin convocarea sa de cãtre presedinte sau vicepresedinti, iar în mod extraordinar la cererea a 1/3 din membrii sãi.

Hotãrârile Consiliul Director se adoptã pe baza majoritãtii simple.

Art.20.Consiliul Director are urmãtoarele competente:

 • stabileste orientãrile asociatiei si urmãreste în practicã aplicarea lor;
 • defineste si supune spre aprobare Adunãrii Generale planul de dezvoltare al asociatiei, cãutând modalitãtile de obtinere a mijloacelor financiare si materiale;
 • stabileste repartizarea bugetului pe activitãti si controleazã executia financiarã a acestuia cel putin de douã ori pe an;
 • întocmeste, organizeazã si coordoneazã calendarul activitãtilor asociatiei;
 • instruieste personalul si colaboratorii.

Ca obligatie specialã, Consiliul Director trebuie sã informeze semestrial în scris asupra conformitãtii desfãsurãrii activitãtilor Asociatiei cu prevederile prezentului statut.

Atributiile Consiliul Director vor fi completate si prin Regulamentul de ordine interioarã al asociatiei.

Art.21.Sedintele Adunãrii Generale cât si ale Consiliul Director se tin la sediul asociatiei în conditiile respectãrii prevederilor statutare.

Cu aceastã ocazie se întocmesc procese-verbale care vor fi semnate de cãtre membrii Consiliul Director prezenti.

Art.22.Presedintele Asociatiei reprezintã de drept asociatia în raport cu persoanele juridice si fizice si are drept de semnãturã sub stampila asociatiei, angajând-o în mod valabil. În bancã si limitat la operatiunile bancare mai are drept de semnãturã II contabilul si casierul, deci numai însotitã de semnãtura presedintelui.

Presedintele îsi asumã conducerea curentã a asociatiei si reprezentarea în relatiile cu tertii. Presedintele poate delega îndeplinirea atributiilor sale unuia sau ambilor vicepresedinti.

Art.23.Atributiile presedintelui sunt:

 • conducerea operativã a activitãtii asociatiei;
 • pãstrarea documentelor asociatiei;
 • rezolvarea corespondentei asociatiei;
 • organizarea si coordonarea calendarului de activitãti al asociatiei în conformitate cu deciziile Consiliul Director;
 • coordonarea bazelor de date ale asociatiei.
 • Atributiile presedintelui vor fi completate si cu alte atributii prin Regulamentul de ordine interioarã al asociatiei, în functie de activitatea desfãsuratã la momentul respectiv.
 • Art.24.Controlul economico-financiar al asociatiei va fi efectuat de cãtre Cenzor, propus de Consiliul Director si ales de Adunarea Generalã, cu urmãtoarele atributii:
 • verificã gestiunea Asociatiei de cel putin douã ori pe an si ori de câte ori considerã necesar;
 • controleazã si aduce la cunostinta Consiliul Director neregulile constatate în evidenta activitãtii financiar-contabile;
 • propune mãsuri si actiuni concrete de remediere si înlãturare a neregulilor;
 • prezintã anual Adunãrii Generale un raport privitor la activitatea desfãsuratã.

Art.25.Activitatea financiar-contabilã a Asociatiei va fi coordonatã de cãtre un contabil numit de cãtre Consiliul Director.

CAPITOLUL VI. Modificarea, Dizolvarea, Lichidarea Asociatiei

Art.26.Asociatia se poate dizolva :

 • de drept ;
 • prin hotarârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz ;
 • prin hotarârea adunarii generale.

Art.27. Asociatia se dizolva de drept prin :

 • imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
 • reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

Art.28.Asociatia se dizolva prin hotarâre judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate :

 • când scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice ;
 • când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ;
 • când asociatia urmareste alt scop decât cel pentru care s-a constituit ;
 • când asociatia a devenit insolvabila ;

Instanta competenta este judecatoria în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei.

Art.29.Asociatia se poate dizolva si prin hotarârea adunarii generale. In termen de 15 zile de le data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul pentru a fi înscris în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.30.În cazul dizolvarii asociatiei, bunurile asociatiei ramase în urma lichidarii nu pot fi transmise catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemanator, metodologia de transmitere urmând a fi stabilita de Consiliul director al asociatiei prin actul prin care se hotaraste încetarea activitatii.

CAPITOLUL VII. Dispozitii finale

Art.31.Modificarea statutului:

Statutul asociatiei poate fi modificat prin hotararea Adunarii generale cu o majoritate de doua treimi din numarul total de membrii la propunerea Consiliului Director.

Art.32.Dispozitii finale

a. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare.

b. Indiferent de modificarile ulterioare aduse prezentului statut nu este permisa in nici un caz modificarea scopului acestei asociatii.