Despre proiect

Proiectul “AUTO PERFORM – Performanță pentru angajații din sectorul auto” (cod Mysmis 128849) este implementat de Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România în calitate de beneficiar în perioada 13 Noiembrie 2019 – 12 Mai 2021 (18 luni).

Proiectul este sprijinit si sustinut de Asociatia Specialistilor Auto din Romania (ASAR) , Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) si Revista AutoTehnica.

Proiectul are ca obiectiv principal facilitarea accesului la formare profesională a forței de muncă din industria auto și componente din regiunile de dezvoltare Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, prin stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor și prin furnizarea de programe de formare profesională de calitate către minim 360 angajați, în vederea sporirii capacitații de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
 1. Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pentru minim 360 de angajați din regiunile Sud-Vest, Vest și Nord-Vest, care provin din minim 36 IMM-uri din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (respectiv industria auto și componente) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin participarea la cursuri de formare profesională de tip inițiere sau specializare acreditate ANC. Acțiunile de formare pentru cele minim 360 de persoane vor aduce un plus de cunoaștere pentru participanți, fiind derulate transferuri de informații cu privire la aspecte tehnice necesare în industria auto și componente: Diagnoză auto, Vopsirea automobilului, Repararea caroseriei.
 1. Sprijinirea a minim 36 de întreprinderi de proveniența a grupului ținta în vederea elaborării de programe de învățare la locul de muncă care să permită anticiparea necesitaților de formare ale angajaților și sa creeze un cadru adecvat pentru dezvoltarea angajaților existenți, dar și a potențialilor angajați în domeniile identificate ca fiind prioritare sau în care există dificultăți. Proiectul

își propune ca minim 3 din cele 36 de întreprinderi sprijinite să introducă programe de învățare la locul de muncă în termen de 6 luni după finalizarea sprijinului.

Grupul țintă al proiectului este format din minim 360 participanți, angajați din regiunile de implementare a proiectului: Sud-Vest, Vest și Nord-Vest.

Ce oferă proiectul?

În cadrul proiectului se va realiza o campanie de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Campania se va desfășura pe 3 direcții diferite:

 • Realizarea și diseminarea de materiale electronice relevante de informare și semnarea a minim 15 protocoale de colaborare cu stakeholderi relevanți din regiunile de implementare;
 • Realizarea unei campanii de publicitate online la nivelul regiunilor de implementare a proiectului;
 • Organizarea de evenimente regionale de informare (câte 1 eveniment în fiecare regiune de implementare a proiectului: Sud-Vest, Vest si Nord-Vest).

În final, campania va duce la conștientizarea a minim 50.000 persoane cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

În cadrul proiectului vor fi derulate în total 18 sesiuni de formare profesională de tip inițiere / specializare acreditate ANC în regiunile de implementare a proiectului (Sud-Vest, Vest și Nord-Vest), după cum urmează:

 • 6 stagii de curs de specializare “Diagnoză auto” (în medie 20 participanți/stagiu de curs) – câte 2 stagii în fiecare regiune;
 • 6 stagii de curs de inițiere “Vopsirea automobilului” (în medie 20 participanți/stagiu de curs) – câte 2 stagii în fiecare regiune;
 • 6 stagii de curs de inițiere “Repararea caroseriei” (în medie 20 participanți/stagiu de curs) – câte 2 stagii în fiecare regiune;

În cadrul proiectului, minim 36 de IMM-uri vor fi sprijinite în elaborarea de programe de învățare la locul de muncă, iar minim 3 întreprinderi vor introduce programe de învățare la locul de muncă la maxim 6 luni după finalizarea proiectului.

Principalele rezultate asumate prin acest proiect sunt:

 • Campanie de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța participării angajaților la formare continuă: 15 protocoale de colaborare semnate, 3 evenimente regionale realizate și minim 50.000 persoane conștientizate;
 • Minim 360 angajați încadrați în grupul țintă al proiectului, din care minim 40 de persoane angajați vârstnici (55-64 de ani);
 • 18 sesiuni de cursuri de formare profesională (6 stagii de curs “Diagnoză auto”, 6 stagii de curs “Vopsirea automobilului”, 6 stagii de curs “ Repararea caroseriei”) implementate în cadrul proiectului;
 • Minim 325 participanți (peste 90% din cei 360 de participanți la cursuri) certificați cu diploma recunoscută de ANC;
 • O platformă online destinată gestionării și implementării programelor de formare;
 • Minim 36 IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unor programe de învățare la locul de muncă și minim 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului;
 • Alte rezultate (proceduri, rapoarte, întâlniri, comunicate, afișe etc.).

Inscriere

Companiile interesate de inscrierea angajatilor proprii pentru participarea la aceste cursuri GRATUITE, ne pot transmite necesitatile lor prin completarea formularului de mai jos. Completarea formularului NU OBLIGA la inscrierea la cursuri, avand doar rol informativ pentru a identifica necesitatile pe judete si stabilirea locatiilor de desfasurare a cursurilor

Pentru informatii suplimentare

Numarul de persoane pe care am dori sa le trimitem la cursuri

0 + 8 = ?

Parteneri